Privacystatement

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is MIJN PERCEEL BV, met maatschappelijke
zetel te Smederijstraat 32 Unit 15, 2960 Brecht en met als ondernemingsnummer RPR ANTWERPEN
0794.417.528.

Wanneer u beroep doet op onze diensten, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en wat wij hiermee doen. Hierbij willen wij er u tevens op wijzen dat wij steeds te uwer beschikking staan indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover wij beschikken.

1. Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd op basis van de diensten die wij aan u leveren.
Uw gegevens worden verzameld voor:
1. het kunnen voeren van communicatie met klanten en leveranciers;
2. boekhoudkundige doeleinden;
3. facturatiedoeleinden;
4. het kunnen verrichten van registraties van IP-rechten, het beheer en de opvolging ervan en voor IP-consultancy in het algemeen;
5. het kunnen verrichten van GDPR-compliancetrajecten en de opvolging ervan.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens, of ontvangen deze van u, via onze website, mobiele site, telefonisch, per post of via sociale netwerken. Wanneer u contact met ons opneemt, deelt u rechtstreeks de persoonsgegevens mee die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken. Deze gegevens omvatten navolgende gegevens:
1. namen en voornamen
2. adresgegevens
3. e-mailadressen
4. telefoonnummers en faxnummers

In andere gevallen verzamelen we persoonsgegevens met behulp van cookies, om te begrijpen hoe u onze
website gebruikt. Wanneer u onze website bezoekt, laat u ons verschillende soorten anonieme browsegegevens na, zoals uw IP-adres en browsegeschiedenis. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de browser van uw tablet, smartphone of uw computer en dat helpt om gebruikersgegevens op te slaan voor een eenvoudige navigatie en om bepaalde functies mogelijk te maken. We gebruiken cookies om uw bezoek aan onze site te signaleren. Deze worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden. Voor nagenoeg al onze diensten dient u vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Deze gegevens worden opgeslagen in onze databanken. Wij verzamelen echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

2. Hoe gebruiken wij deze gegevens?

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De informatie die wij verzamelen overeenkomstig hetgeen hoger beschreven staat, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG). Wij gebruiken deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u ons om tussenkomst verzocht. Wij vragen u om toestemming voordat wij gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw e-mailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over onze diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in onze dienstverlening.
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op onze servers. Geen van uw gegevens zal buiten de EU worden doorgegeven. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen, behalve in één van de volgende omstandigheden:
• Met uw toestemming : wij kunnen persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen
wanneer u ons toestemming heeft gegeven dit te doen.
• Met domeinbeheerders : als één van onze programma’s wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:
1. uw opgeslagen gegevens openen of bewaren;
2. uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties;
3. de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
• Om juridische redenen : Wij delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen als wij te
goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs
nodig is om:
1. te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken
van overheidsinstanties;
2. de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen;
3. fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
4. onze rechten, eigendom of veiligheid of van ons cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als wij betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven wij de vertrouwelijkheid van uw
persoonlijke gegevens waarborgen en stellen wij u op de hoogte voordat uw persoonlijke gegevens worden
overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van uw gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:
• Wij evalueren periodiek en systematisch onze handelswijze met betrekking tot de verzameling, opslag en
verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, om onze systemen te beschermen tegen
ongeautoriseerde toegang.
• Wij beperken de toegang tot persoonlijke gegevens van onze medewerkers, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is ons doel duidelijk te zijn over de
gegevens die wij verzamelen, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden
gebruikt. U kunt ons via het e-mailadres info@mijnperceel.be contacteren om:
• een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
• uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
• een datalek te melden.

Ingeval u, zoals hierboven voorzien, aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zullen wij proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij wij die gegevens moeten bewaren voor legitieme, zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kunnen wij uw identiteit verifiëren voordat wij uw verzoek kunnen verwerken.
Wij kunnen verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen
vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengt of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden). Wij streven ernaar onze databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat wij, nadat uw gegevens uit onze databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve servers verwijderen en dat gegevens niet uit onze back-upsystemen verwijderd worden.

4. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten.

5. Hoe wordt de naleving van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten
omtrent deze privacyverklaring?

Wij controleren regelmatig of wij voldoen aan onze eigen privacyverklaring. Wanneer wij formele schriftelijke
klachten ontvangen, nemen wij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te
bespreken.

6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen alle wijzigingen van de privacyverklaringop deze pagina aangeven.

7. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder 1. te verwezenlijken of zolang dit bij wet verplicht is.

Interesse gewekt?

Betrouwbaar en kostenefficiënt alle perceelinformatie voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Contact

Smederijstraat 32/unit 15
2960 Brecht